Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem

Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem is opgericht op 8 juli 2014.

Adres: Rembrandtsplein 5, 2377BM Oude Wetering

Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem heeft tot doel: Het mogelijk maken dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, samen kunnen fietsen met een fietsmaatje op een duofiets. De stichting heeft haar activiteiten in de gemeente Kaag en Braassem.
Het bestuur bestaat uit:
Dhr. S.J.M.van der Zwet (voorzitter) m.i.v. 4-3-2020
Mevr. M. Bouwmeester (secretaris) m.i.v. 1-7-2021
Dhr. J.P.M. van der Salm (penningmeester) m.i.v. 8-7-2014

Alle bestuurders en andere vrijwilligers zijn onbezoldigde vrijwilligers van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61046205 en rechtspersoonnummer RSIN 854180412.

Iban: NL30 RABO 0187 4827 64
Mailadres info@fietsmaatjeskb.nl

M.i.v. 8 juli 2014 is Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Activiteiten: In het voorjaar 2015 gestart met 3 duofietsen. Dankzij de sponsoring door Lionsclub Alkemade, Rotaryclub Roelofarendsveen en het Stimuleringsfonds Rabobank kon er in het voorjaar van 2015 gestart worden met 3 duofietsen met elektrische trapondersteuning in de gemeente Kaag en Braassem. In 2016 is een 4e duofiets aangeschaft, welke gesponsord is door VSB fonds, stimuleringsfonds Rabobank, Schipholfonds en divers kerkinstanties. Een 5e  duofiets is in 2016 in beheer gegeven door Wijdezorg, locatie Jacobus.  Op 28 maart 2018 was de ingebruikname van duofiets 6 voor Oud Ade, Rijpwetering en Hoogmade. Dit was mogelijk dank zij de sponsoring door de Rabobank, Stichting De Carolusgulden en plaatselijke PCI-en.
In 2021 zijn er dankzij Zorg & Zekerheid twee nieuwe fietsen bij gekomen. We hebben nu zeven fietsen actief en de oudste fiets, met 30.000 km op de teller, wordt ingezet bij pechgevallen.

_DSC2398

         

Foto Dimmy Olijerhoek Fotografie   http://www.dimmy.nl/


Voor het jaarverslag over de periode 1 januari 2022 t/m 31 december 2022 verwijzen wij u naar bijgaand verslag.
Jaarverslag 2022 Fietsmaatjes KB februari 2023

Vertrouwenspersonen

In het kader van het signaleren door vrijwilligers en gasten van ongewenste situaties of een “niet pluis” gevoel is er een vertrouwenspersoon aangesteld, te weten mevr. Rieneke v.d.Geest-v.d.Berg. (mail via: info@fietsmaatjeskb.nl)

Ook kunnen vrijwilligers met twijfels en vragen omtrent een “niet pluis” gevoel bij hun gasten terecht bij de ouderenadviseur van de gemeente Kaag en Braassem, mevr. Rettie Bentvelsen. (mail: rbentvelsen@swo-kaagenbraassem.nl)

Verkort beleidsplan 2019-2023
Het beleid van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem is gericht op het verwezenlijken van haar doelstelling, zijnde het mogelijk maken dat inwoners van de gemeente Kaag en Braassem die niet meer zelfstandig kunnen of willen fietsen, met een fietsmaatje een tochtje kunnen maken op een duofiets.
Middels fondswerving en donaties worden gelden gegenereerd voor aanschaf en onderhoud van de duofiets. Van de gasten wordt per ritje een kleine bijdrage gevraagd.
Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem heeft geen winstoogmerk. Het batig saldo na vereffening moet worden besteed conform de doelstelling.
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Dit geldt voor alle vrijwilligers binnen de Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem.
De administratie van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem wordt in eigen beheer uitgevoerd door de penningmeester. De inkomsten en het vermogen worden beheerd door het bestuur van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS

Alles begint met een idee, zo ook het fietsmaatjesproject in Kaag en Braassem. Jan van der Salm had in Warmond regelmatig mensen op een duofiets zien fietsen en mensen gesproken die daar met veel plezier gebruik van maakten. Toen zijn voormalige buurman uit Roelofarendsveen niet meer zelfstandig kon fietsen, leek het hem leuk om ook samen op pad te gaan met zo’n duofiets. Al snel bleek dat er in Kaag en Braassem geen organisatie met duofietsen bestond. Wijdezorg had toevallig een duofiets (zonder trapondersteuning) uit Nieuwkoop gekregen, zodoende konden Jan en zijn buurman een proefritje maken. Een groot succes, ook al was het trappen erg zwaar. Samen met de ouderenadviseur van de De Spil werd het plan opgevat om te bekijken of ook in Kaag en Braassem een duofietsproject opgezet zou kunnen worden. In Warmond, Sassenheim en Voorhout bestaat al twee jaar een fietsmaatjesproject. In juni 2014 werd een bezoek gebracht aan de oprichters/bestuur van Stichting Fietsmaatjes Teylingen. Wij kregen daar veel informatie en ook de toestemming om hun fietsmaatjesconcept inclusief logo en websitemodel te gebruiken en aan te passen aan onze eigen wensen. Enthousiast werd daarop de volgende stap gezet. Om te kijken of er draagvlak zou zijn in onze gemeente, werd een presentatie gegeven. Een aantal mogelijk belanghebbende organisaties werden hiervoor uitgenodigd, zoals o.a. Driemaster, Zonnebloem, Ouderenbond, PCI, Wijdezorg, WMO. De reacties waren unaniem positief. Er werd daarom direct een werkgroep samengesteld en vrij snel daarna kon een bestuur geformeerd worden, bestaande uit Idi van der Meer, Dick van der Meer en Jan van der Salm. Op 8 juli 2014 was Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem een feit!