Gedragscode Fietsmaatjes Kaag & Braassem – oktober 2023

Goed gedrag
Fietsmaatjes K&B staat voor goede omgangsvormen zoals respect hebben voor
elkaar, een gelijkwaardige benadering, het garanderen van integriteit, eerlijkheid
en veiligheid. We benaderen onze gasten zoals wij zelf ook benaderd zouden
willen worden. Dat betekent voor onze gasten dat we ze altijd voorafgaand aan
onze acties op de hoogte brengen wat er staat te gebeuren.

Ongewenst gedrag
Onder ongewenst gedrag wordt verstaan: geweld, agressie, bedreiging,
discriminatie, pesten, seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik.
Al deze vormen van ongewenst gedrag kunnen een fysieke, psychische of verbale
uitingsvorm hebben. Ook ongewenste aandacht, discriminerende, seksistische,
andere beledigende of krenkende opmerkingen of grappen worden als ongewenst
gedrag beschouwd.

Ongewenst gedrag wordt binnen Fietsmaatjes K&B niet getolereerd. Dit geldt
zowel voor vrijwilligers als voor onze gasten van Fietsmaatjes K&B.

Het bestuur is gerechtigd om een vrijwilliger wegens ongewenst gedrag te
royeren. Zo kan het bestuur ook een gast die zich schuldig maakt aan ongewenst
gedrag van verdere deelname uitsluiten.

Meldingsprocedure
In geval van ongewenst gedrag wordt daarvan melding gemaakt bij één van de
bestuursleden of de vertrouwenspersoon van Fietsmaatjes K&B. Met deze
melding start een procedure.
In overleg met het slachtoffer en de vermeende schuldige van ongewenst gedrag
neemt het bestuur maatregelen. Dit kan in de vorm van een gesprek,
waarschuwing, berisping of royement. In ernstige gevallen wordt in overleg met
het slachtoffer melding/aangifte gedaan bij de politie.
Beide partijen worden geïnformeerd over de wijze waarop de melding of klacht is
afgehandeld door het bestuur.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Elke vrijwilliger dient over een VOG te beschikken. Een VOG is een bewijs van
goed gedrag uitgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.
Fietsmaatjes verzorgt de aanvraag van de VOG. Er zijn geen kosten voor de
vrijwilliger aan verbonden.

Kwaliteit
Het bestuur draagt er zorg voor dat vrijwilligers en gasten de inhoud van
bovenstaande omgangsregels en de procedure kennen.
Zo vaak als nodig, maar ten minste één keer in de drie jaar worden deze regels
geëvalueerd door het bestuur en zo nodig bijgesteld.